Τράπεζα Κύπρου  
      Προκαταρκτικά ενοποιημένα αποτελέσματα 1999  
               
                   
        1999 1998        
        £ 000. 000 £ 000. 000 %      
                   
      Κύκλος Εργασιών 2 539.3 413.0 30.6      
                     
      Λειτουργικά Κέρδη 3 132.6 65.3 103.2      
      Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις   -32.5 -19.6 65.6      
                   
      Κέρδη πριν τη φορολογία   100.1 45.7 119.3      
      Φορολογία   -22.5 -14.5 55.2      
                   
      Κέρδη μετά τη φορολογία   77.6 31.2 149.2      
                   
      Μερίσματα: 4            
      Προμέρισμα (8%, 1998:8%)   11.1 9.4        
      Πρόσθετο τελικό μέρισμα 1998   1.1 -        
      Τελικό Μέρισμα (16%, 1998:12%   25.5 17.6        
      πλέον 3% επετειακό)   37.7 27.0        
                   
                   
      Κέρδη ανά μετοχή (σεντ)   26.1 11.0        
      Πλήρως κατανεμημένα κέρδη              
      ανά μετοχή (σεντ)   24.0 10.7