ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΡΑ ΛΤΔ    
      Προκαταρκτικά αποτελέσματα για το έτος 1999    
             
               
        Μη Ελεγμένα Ελεγμένα      
        1999 1998      
        £ '000 £ '000      
      Εισοδήματα 6.309.710 282.656      
      Άλλα εισοδήματα 0 10.005      
                 
        6.309.710 292.661      
      Έξοδα Διοίκησης -84.253 -40.821      
                 
      Κέρδος από εργασίες 6.225.457 251.840      
      Έξοδα Χρηματοδότησης -8.318 -24.587      
                 
        6.217.139 227.253      
      Επανεκτίμηση Επενδύσεων 21.510.126 755.456      
                 
      Κέρδος πριν τις φορολογίες 27.727.265 982.709      
      Φορολογίες -1.774.123 -8.276      
                 
        25.953.142 974.433      
      Αναβαλλόμενη Φορολογία 207.300 -207.300      
      Κέρδος μετά τις φορολογίες 26.160.442 767.133      
      Μεταφορά από αποθεματικό εισοδηματικών μετοχών 0 47.618      
      Μερίσματα -300.000 -270.000      
                 
      Καθαρό Κέρδος 25.860.442 544.751      
                 
      Αποθεματικό κεφαλαιουχικών μετοχών 25.797.810 544.751      
      Αποθεματικό εισοδηματικών μετοχών 62.632 0      
                 
        25.860.442 544.751      
             
      Κέρδος ανά κεφαλαιουχική μετοχή (σεντ) 4.2293 0.0908      
                 
      Κέρδος ανά εισοδηματική μετοχή (σεντ) 0.0595 0.0371      
               
             
             
      Σημειώσεις:      
      1.  Τα πιο πάνω αποτελέσματα ετοιμάσθηκαν από τους ελεγκτές της Εταιρείας ΚPMG    
       αλλά ο έλεγχος δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα.      
      2.  Τα ώς άνω προκαταρκτικά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν εις τον ημερήσιο      
      τύπο.      
      3.  Τα κέρδη δια το 1999 των £60 εκ. θεωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως      
      πάρα πολύ ικανοποιητικά.  Μετά την αφαίρεση της φορολογίας (£3,933,349) και      
      του συμφέροντος της μειοψηφίας (£13,485,274) παραμένουν καθαρά κέρδη που      
      αντιστοιχούν στους μετόχους της εταιρείας £42,630,300 σε σύγκριση με £1,038,459    
      το 1998.        
      4.  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε το καλοκαίρι του 1999 ενέκρινε την      
      παροχή  ωφελημάτων προς τους μετόχους που συμπεριλαμβάνουν Δικαιώματα      
      Προτίμησης (Rights) Δωρεάν Μετοχές (Βonus) και Δικαιώματα Αγοράς (Warrants).     
      Μετά την τελική έγκριση του ΧΑΚ στις 23/02/2000 αποστέλλονται εντός των ημερών    
      τα σχετικά έγγραφα προς τους  μετόχους.      
      5.  Πέραν των ως άνω ωφελημάτων και εν όψη των άνευ προηγουμένου εξαιρετικών    
      αποτελεσμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει την παροχή επιπρόσθετων      
      ωφελημάτων προς τους μετόχους μέσα στα πλαίσια της πάγιας πολιτικής που      
      εφαρμόζει.  Η πολιτική αυτή προβλέπει τη διανομή προς τους μετόχους του 85%      
      των καθαρών εισοδημάτων και του 30% των κεφαλαιουχικών κερδών.      
      6.  Οι προβλέψεις για το 2000 είναι πολύ ευνοϊκές.  Παρόλο που δεν προβλέπεται    
      η αύξηση του χρηματιστηριακού δείκτη να συνεχίσει, εν τούτοις, οι ιδιαίτερες      
      συνθήκες που επηρεάζουν άμεσα την εταιρεία, εξασφαλίζουν και δια του 2000      
      μια πολύ επιτυχή πορεία.  Τούτο το βασίζουμε στις ακόλουθες εξελίξεις:      
          Α) Την αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος που θα επιτρέψει στην εταιρεία να    
      αποφύγει την υψηλή φορολογία του 1999 αφ'ενός και την πραγματοποίηση υψηλών    
      κερδών από πωλήσεις επενδύσεων.  Ήδη τους πρώτους δύο μήνες του 2000      
      πραγματοποιήθηκαν κέρδη από πωλήσεις που υπερβαίνουν τα £8 εκατομμύρια.      
          Β)  Την ραγδαία ανάπτυξη των θυγατρικών εταιρειών που θα υπερτριπλασιαστούν    
      το 2000 τα χαρτοφυλάκια τους όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.  Τούτο σημαίνει για την      
      εταιρεία εξασφάλιση συμμετοχής σε προνομιακές εκδόσεις που συμπεριλαμβάνουν    
      δωρεάν Warrants αξίας  πολλών εκατομμυρίων λιρών.        
          Γ)  Την συμμετοχή σε ιδιωτικές τοποθετήσεις (Private Placements) μετοχών      
      εταιρειών που θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο σε τιμές πολύ ψηλότερες.      
          Δ)  Την μετατροπή της θυγατρικής εταιρείας JUPITER INVESTMENTS LTD σε      
      εταιρεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου ευθύς μετά την έγκριση της νομοθεσία εντός  του 2000.    
          Ε)  Την εισαγωγή της εταιρείας ΗΡΑ Α.Ε.Ε.Χ. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών που      
      προβλέπεται να γίνει εντός του 2000.