You are here

Στις £450,513 τα κέρδη της Universal Bank: 5,6 σεντ το κέρδος ανά μετοχή

Universal Bank

Προκαταρκτικά αποτελέσματα της Universal Bank για το Οικονομικό έτος 1999

Αποτελέσματα έτους 1999

Στις 27 Μαρτίου 2000 το Δ.Σ. της Universal Bank εξέτασε και ενέκρινε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Τράπεζας για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1999. Τα αποτελέσματα κρίνονται εξαιρετικά και αποδεικνύουν την εδραίωση του ιδρύματος στον Τραπεζικό τομέα και τη συνέχιση της ανοδικής του πορείας με υπόβαθρο πάντοτε την ισχυρή οικονομική βάση και τεχνογνωσία του Ομίλου εταιρειών Universal.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε £745,164 σε σύγκριση με £418,699 για το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και φορολογία, ανήλθαν σε £450,513 παρουσιάζοντας την αξιοσημείωτη αύξηση του 65%. Εξίσου σημαντική ήταν και η βελτίωση στους υπόλοιπους οικονομικούς δείκτες. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά και το σύνολο ενεργητικού έφτασε τα £84 εκάτ. σε σύγκριση με £44 εκάτ. για το έτος 1998. Σημειώνεται ότι οι χορηγήσεις περιορίστηκαν στο ανώτατο όριο που έθεσε η Κεντρική Τράπεζα λόγω της νομισματοπιστωτικής πολιτικής για το 1999.

Εξελίξεις Έτους 1999

Η Τράπεζα διενεργεί όλα τα είδη τραπεζικών συναλλαγών μέσω των Τραπεζικών Κέντρων που λειτουργούν σήμερα σε Παγκύπρια βάση. Η Universal Bank λειτουργεί σήμερα σε Παγκύπρια βάση με 9 Τραπεζικά Κέντρα Εξυπηρέτησης , 4 στη Λευκωσία, 2 στη Λεμεσό, και ανά ένα στη Λάρνακα, Παραλίμνι και Πάφο, ενώ πολύ σύντομα το τραπεζικό δίκτυο θα διευρυνθεί με νέα τραπεζικά κέντρα στην Αγία Νάπα, Πρωταρά, Λάρνακα και Πάφο, και προγραμματίζεται περαιτέρω επέκταση στη Λευκωσία, με τη λειτουργία νέων τραπεζικών κέντρων. Όλα τα τραπεζικά κέντρα βασίζονται στη δυναμική και καινούργια εταιρική ταυτότητα του Ομίλου που καθιερώνεται με επιτυχία.

Η κυριότερη εξέλιξη του 1999 ήταν η εγκατάσταση των νέων Τραπεζικών Συστημάτων Τεχνολογίας και Πληροφορικής. Αξιοσημείωτη επίσης είναι η πρόσφατη λειτουργία των νέων Τραπεζικών Κέντρων στη Μακεδονίτισσα και Λινόπετρα Λεμεσού που παρουσιάζουν τη νέα ομοιόμορφη ταυτότητα του Ομίλου, κάτι που εισήγαγε πρώτος ο Όμιλος εταιρειών Universal. Πρώτη η Τράπεζα Universal, με σύμφωνη γνώμη της ΕΤΥΚ ίδρυσε και λειτούργησε το Παγκύπριο Κέντρο τηλεξυπηρέτησης πελατών που προσφέρει τραπεζική εξυπηρέτηση καθημερινά μέχρι τις 9:00 μ.μ.

Κεφαλαιουχική Βάση

Το Δ.Σ. αναφέρει ότι η αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του 1999 από 6,250,000 μετοχές σε 8,750,000, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας, η οποία ξεπέρασε τα £12 εκάτ. Η αύξηση αυτή συνάδει άμεσα με την πολιτική της Τράπεζας, για σημαντικές επενδύσεις και επέκταση από ίδια κεφάλαια, πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί και κατά το έτος 2000.


Με βάση την πιο πάνω πολιτική και μετά από αξιολόγηση των στρατηγικών πλάνων επέκτασης και ιδιαίτερα της αλλαγής των δυναμικών που σχετίζονται με το χρηματοπιστωτικό κλάδο, το Δ.Σ. αποφάσισε όπως εκδοθούν 6,250,000 νέες μετοχές (rights issue) ονομαστικής αξίας ΛΚ 1, με ιδίους όρους και τα ίδια δικαιώματα όπως και οι υπάρχουσες μετοχές. Τα δικαιώματα προτίμησης αγοράς νέων μετοχών (rights) θα προσφερθούν σε όλους τους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετοχών της τράπεζας την 20η Απριλίου 2000 προς ΛΚ 2,40 η κάθε μία σε αναλογία 5 νέες μετοχές για κάθε 7 μετοχές που θα κατέχει κάθε μέτοχος κατά την πιο πάνω ημερομηνία, με δυνατότητα διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ΧΑΚ, μετά από σχετική έγκριση που θα παρθεί με την υποβολή του ενημερωτικού δελτίου στο ΧΑΚ.

Το τίμημα των προσφερόμενων μετοχών θα πρέπει να καταβληθεί εξ' ολοκλήρου σε μία δόση, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων μέχρι το μεσημέρι της ημερομηνίας που θα καθορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο, αλλιώς η προσφορά θα θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με τους κανόνες διαπραγμάτευσης του ΧΑΚ οι συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται στο ΧΑΚ κατά τις 8 Χρηματιστηριακές συναντήσεις που θα προηγηθούν της 20ης Απριλίου 2000 (δηλ. 11/4/2000 μέχρι και τις 19/4/2000) δεν θα περιλαμβάνουν τα δικαιώματα που θα παραχωρηθούν στους μετόχους.

Οι λεπτομέρειες και λοιποί όροι της έκδοσης θα αναλύονται στο ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή μετοχών και πρόσκληση για εγγραφή (prospectus) το οποίο θα αποσταλεί στους δικαιούχους τίτλων αμέσως μετά την έγκριση του από το ΧΑΚ.

Ανάλογα με την ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από το ΧΑΚ, υπολογίζεται ότι η τελευταία ημερομηνία άσκησης των δικαιωμάτων (που θα καθορίζεται εντός του Ενημερωτικού Δελτίου) θα είναι εντός Σεπτεμβρίου 2000.

Με την έκδοση των πιο πάνω μετοχών το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί από ΛΚ 8,750,000 σε ΛΚ 15,000,000.

Το Δ.Σ. αποφάσισε να εισηγηθεί σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα ακολουθήσει την ετήσια γενική συνέλευση που αναφέρεται πιο κάτω, την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της Τράπεζας από ΛΚ 15,000,000 σε ΛΚ 50,000,000 διαιρεμένο σε 50,000,000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ 1 η κάθε μία.

Ορισμός Ετήσια Γενικής Συνέλευσης

Η ετήσια γενική συνέλευση για το οικονομικό έτος 1999 ορίζεται για τις 21 Ιουνίου 2000 στις 5,30 μ.μ. στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Universal.

Προοπτικές για το τρέχον έτος

Το Δ.Σ. αναγνωρίζει και σε αξιολογεί συνεχώς τις νέες δυναμικές και αλλαγές που εξελίσσονται στον τραπεζικό αλλά και γενικότερα σε όλο το χρηματοοικονομικό τοπίο τόσο στην Κύπρο όσο και στο Ευρωπαϊκό χώρο. Ενόψει αυτών των αλλαγών, γίνονται οι ανάλογες μελέτες ώστε η Τράπεζα, μαζί με άλλες εταιρείες του Ομίλου Universal, επεκταθεί με ανάλογες συμμετοχής και συνεργασίες. Επιπρόσθετα η Τράπεζα ετοιμάζεται να αναλάβει ως "Custodian" της νέας εταιρείας του Ομίλου που θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα. Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Αξιοσημείωτη θα είναι το διεθνή χρηματοοικονομικό οργανισμό Credit Suisse που θα δώσει τους πελάτες του Ομίλου πρωτοποριακές επιλογές.

Οι προοπτικές για το 2000, αφού Ληφθούν υπόψη και ολοκληρωθούν τα πιο πάνω πλάνα, αναμένονται να είναι ικανοποιητικές.

Το Δ.Σ. επιθυμεί, τέλος να εκφράσει θερμές ευχαριστίες σε όλους τους πελάτες, μετόχους και το κοινό για την εμπιστοσύνη που δείχνουν προς την Τράπεζα Universal, υπενθυμίζοντας ότι οι πελάτες / μέτοχοι του Ομίλου θα τύχουν προνομιακής μεταχείρισης στην επικείμενη δημοσιοποίηση εταιρειών του Ομίλου UNIVERSAL.
Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2000 - 00:00