You are here

Αναβάθμιση Κύπρου από DBRS

26/05/2018 07:49

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κύπρου σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο BB από BB (χαμηλό), προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης DBRS διατηρώντας το θετικό outlook. Ο οίκος επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο R-4 αναβαθμίζοντας τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου, η αναβάθμιση προέκυψε λόγω της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την καλύτερη δημοσιονομική επίδοση.

Τα ΜΕΔ στο σύστημα μειώθηκαν κατά 14% το 2017 ενώ από το ψηλό του Φεβρουαρίου του 2015, η μείωση φθάνει το 28%.

Παρά τη βελτίωση της μείωσης των αποθεμάτων μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι δείκτες παραμένουν ψηλοί καθώς τα υπόλοιπα των δανείων έχουν μειωθεί.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια για το τραπεζικό σύστημα ήταν το 42,5% του συνόλου των δανείων τον Δεκέμβριο του 2017, σε σύγκριση με την ανώτατη τιμή του 49,0% τον Μάιο του 2016. Ο δείκτης καθυστερημένων δανείων 90 ημερών ήταν 32,6%, από 37,5% την ίδια περίοδο.
Σημειώνεται ότι τα πολύ ψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της σοβαρής κρίσης το 2012-2014, παραμένουν ο κύριος κίνδυνος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και σημαντική πρόκληση αξιολόγησης για την Κύπρο.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν πολύ υψηλά και αποτελούν τρωτό σημείο για τις κυπριακές τράπεζες, αλλά ο DBRS αναμένει ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα συνεχίσουν να μειώνονται, λόγω των ήδη εφαρμοζόμενων μέτρων, της στρατηγικής πολιτικής που παρουσιάστηκε πρόσφατα και της βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών.

Προσπάθειες για ΜΕΔ

Ο οίκος αναφέρεται στις  σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την επιτάχυνση της επίλυσης των κληροδοτημένων ΜΕΔ. Οι τρεις βασικές εγχώριες τράπεζες έχουν δημιουργήσει ανεξάρτητες εταιρείες εξυπηρέτησης χρέους.

Επιπλέον, η κυβέρνηση παρουσίασε πρόσφατα μια στρατηγική πολιτικής με τρεις πυλώνες για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία θα εφαρμοστεί πλήρως το 2018 και θα επικεντρωθεί: 1) στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του νομικού πλαισίου που εγκρίθηκε το 2015, στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε διάφορους νόμους και στην ενθάρρυνση ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς για μη εξυπηρετούμενα δάνεια  2) την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που σχετίζονται με τις υποθήκες λιανικής και τη χορήγηση δανείων από ΜμΕ που εξασφαλίζονται από την κύρια κατοικία ως ασφάλεια, μέσω της κατανομής των βαρών μεταξύ των ενδιαφερομένων και της κρατικής στήριξης και 3) την πώληση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, την οποία η κυβέρνηση ως κύριος μέτοχος έχει ξεκινήσει.

Αυτές οι προσπάθειες, σε συνδυασμό με την οικονομική ανάκαμψη, τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των τιμών των κατοικιών, υπονοούν την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η ύπαρξη υψηλού χρέους στον ιδιωτικό τομέα παραμένει ένας πρόσθετος κίνδυνος, αλλά η διαδικασία απομόχλευσης συνεχίζεται. Η μείωση του χρέους των νοικοκυριών ήταν αξιοσημείωτη και έφτασε το 109% του ΑΕΠ το 4ο τρίμηνο του 2017.

Για την ΣΚΤ, σημειώνεται ότι η κυβέρνηση κατέθεσε τα κεφάλαια για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην τράπεζα και να διευκολύνει την πώλησή της. Ως αποτέλεσμα, η πρόβλεψη για το δείκτη χρέους φέτος είναι 105,6%. Στη συνέχεια, ο δείκτης προβλέπεται να μειωθεί στο 100% το 2019 και στο 94,6% το 2020, με τη στήριξη της σταθερής ανάπτυξης και των μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων. Ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση από τον τραπεζικό τομέα, ο DBRS βλέπει θετικά τις ενέργειες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Δημοσιονομικό πλεόνασμα

Ο οίκος αναφέρει ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα αυξήθηκε στο 1,8% του ΑΕΠ ξεπερνώντας τον αναθεωρημένο στόχο του 1%.
Ένα μεγαλύτερο δημοσιονομικό πλεόνασμα, μαζί με την ισχυρή ανάπτυξη και τις πρόωρες αποπληρωμές του χρέους, συνέβαλαν στη σημαντική πτώση του δείκτη του δημόσιου χρέους της Κύπρου προς το ΑΕΠ από 106,6% το 2016 σε 97,5% το 2017.

Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την άποψη του οίκου ότι οι σταθερές οικονομικές και δημοσιονομικές επιδόσεις της Κύπρου είναι πιθανόν να διατηρηθούν, συμβάλλοντας στην πτωτική πορεία του δείκτη του δημοσίου χρέους μετά από μια αύξηση το 2018. Μετά από μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη 3,9% το 2017, προβλέπεται να φθάσει το 3,8% το 2018 και το 3,6% το 2019. Επιπλέον, η πρόβλεψη για το δημοσιονομικό πλεόνασμα κατά τα επόμενα δύο έτη είναι 1,7%, με το πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 4%, μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αποτελεσματική η διαχείριση χρέους
Ο οίκος αναφέρει ότι αν και η δυναμική του χρέους παραμένει ευάλωτη σε δυσμενείς διαταραχές, η διαχείριση του δημόσιου χρέους ήταν αποτελεσματική. Αυτό οδήγησε σε ένα ευνοϊκό προφίλ χρέους που μειώνει τους κινδύνους αναχρηματοδότησης και υποστηρίζει τις αξιολογήσεις της Κύπρου.

Ένα αποθεματικό ρευστότητας καλύπτει ανάγκες χρηματοδότησης 9 μηνών και η μέση διάρκεια του δημόσιου χρέους ήταν 8,0 έτη τον Απρίλιο του 2018. Το χρέος κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό αφορά κυρίως τα επίσημα δάνεια, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 54% του συνολικού χρέους. Επιπλέον, το σταθμισμένο μέσο κόστος του χρέους έχει μειωθεί, φθάνοντας το 2,2% το 2017 σε σύγκριση με το ανώτατο όριο του 4,2% το 2012.

Σημειώνεται ότι η υγιής δημοσιονομική θέση αναμένεται να διατηρηθεί, υποστηρίζοντας τις αξιολογήσεις. Παρά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από τη στρατηγική πολιτικής για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η δημοσιονομική θέση αναμένεται να παραμείνει σε υγιές πλεόνασμα άνω του 1,5% κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια, υποστηριζόμενη από ισχυρά έσοδα και περιορισμένες δαπάνες.
Η κυβέρνηση επιδιώκει επίσης να διατηρήσει ένα μικρό διαρθρωτικό πλεόνασμα, πέρα από τον μεσοπρόθεσμο στόχο της για διαρθρωτικό ισοζύγιο.

Οι υιοθετηθείσες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του συστήματος τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, μαζί με ανώτατα όρια δαπανών που περιλαμβάνονται στον νόμο περί δημοσιονομικής ευθύνης και προϋπολογισμού, αναμένεται να ενισχύσουν τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη υποστηρίζεται από την εγχώρια και εξωτερική ζήτηση.

Η ελκυστικότητα της Κύπρου ως κέντρο επιχειρηματικών υπηρεσιών, τουριστικού προορισμού και ναυτιλιακού κέντρου υποστηρίζει τις αξιολογήσεις. Ο τομέας του τουρισμού επωφελείται από μια αγορά πλούσιων οικονομιών. Εξακολουθεί επίσης να διαφοροποιείται σε νέες αγορές και προϊόντα, καθιστώντας την πιο ανθεκτική. Ωστόσο, το μικρό μέγεθος της οικονομίας της με βάση τις υπηρεσίες εκθέτει την Κύπρο σε δυσμενείς μεταβολές στην εξωτερική ζήτηση και αποτελεί πρόκληση για τις αξιολογήσεις.

Μετά τη συγκέντρωση της δυναμικής το 2017, η αύξηση του ΑΕΠ της Κύπρου αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Οι προβλέψεις δείχνουν αύξηση περίπου 4% φέτος και μετά, οδηγούμενη από σημαντικά επενδυτικά έργα, εξαγωγές και κατανάλωση. Η ανάπτυξη έχει ευρεία βάση, δεδομένου ότι ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι επαγγελματικές υπηρεσίες, η κατασκευή και οι κατασκευές συμβάλλουν. Οι δυσμενείς κίνδυνοι για τις προοπτικές σχετίζονται κυρίως με ένα λιγότερο ευνοϊκό εξωτερικό περιβάλλον και τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Ο οίκος αναφέρει ότι αναβάθμιση των αξιολογήσεων ενδεχομένως να προκύψει από τη διατήρηση της υγιούς οικονομικής ανάπτυξης και της υγιούς δημοσιονομικής θέσης, η οποία θα υποστηρίξει την καθοδική πορεία του δείκτη δημόσιου χρέους.

Σημαντική πρόοδος στις ιδιωτικοποιήσεις θα μπορούσε επίσης να ασκήσει πίεση προς τα πάνω στις αξιολογήσεις. Επιπλέον, η ικανότητα της Κύπρου να μειώσει σημαντικά τις αδυναμίες στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα ήταν θετική για τις αξιολογήσεις. Εντούτοις, μια περίοδος  ασθενούς ανάπτυξης, σε συνδυασμό με μεγάλες δημοσιονομικές ανισορροπίες, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αλλαγή σε σταθερές προοπτικές. Η αντιστροφή της καθοδικής τροχιάς των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορούσε επίσης να είναι αρνητική.

Της Γεωργίας Χαννή