You are here

Κέρδη €3,3 εκατ. για Astrobank το 2021

25/05/2022 13:06

Η AstroBank κατέγραψε το 2021 καθαρά κέρδη ύψους €3.3 εκατ. έναντι ζημιάς €18,1 εκατ. το 2020 κυρίως λόγω του σχεδίου εθελούσιας εξόδου.Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης κατά την οποία ανακοινώθηκε, επίσης η μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Χορηγιών (ΜΕΧ) στο 25.6% στο τέλος του 2021, από 30.3% τον προηγούμενο χρόνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (ΝΙΙ) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε €48,1 εκατ., σημειώνοντας μείωση 3,2% σε σύγκριση με €49,7 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Η μείωση ωφείλεται κυρίως σε χαμηλότερα έσοδα από επενδύσεις σε ληξιπρόθεσμα ομόλογα, σε χαμηλότερα έσοδα από μη εξυπηρετούμενα δάνεια (σημαντικές αναδιαρθρώσεις) και στο κόστος ολόκληρου του έτους ομόλογων Tier II που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του 2020. Η μείωση αντισταθμίζεται εν μέρει από τα αυξημένα έσοδα από τόκους νέων δανείων, τις συνεχιζόμενες μειώσεις στο μέσο κόστος των καταθέσεων, και στα αρνητικά επιτόκια χρηματοδότησης από τις κεντρικές τράπεζες.

Τα καθαρά έσοδα από χρεώσεις και προμήθειες για το 2021 ανήλθαν σε €16,9 εκατ., έναντι €14,4 εκατ. το 2020, κυρίως λόγω της εισαγωγής ψηλότερων τελών και προμηθειών στο αναθεωρημένο τιμολόγιο συναλλαγών, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2021.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν σε €56,7 εκατ. το 2021, από €78,6 εκατ. το 2020. Λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο κόστος της εταιρίας διαχείρισης των ΜΕΧ (€5,5 εκατ. επιπλέον επιβάρυνση το 2021) και το κόστος του Σχεδίου Εθελοντικής Αποχώρησης (ΣΕΑ) το 2020 (€17εκατ.), τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά €10,3 εκατ.

Τα έσοδα πριν από τις προβλέψεις ανήλθαν σε €18,1 εκατ., έναντι ζημίας €8,8 εκατ. το 2020. Το 78% προερχόταν από βασικές δραστηριότητες, ενώ το 22% από ειδικές συναλλαγές.

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) της Τράπεζας ανήλθε στο 16.58%, σε σύγκριση με 15.02% το 2020.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η βελτίωση αντικατοπτρίζει την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου μέσω κερδοφορίας και της ανακατανομής των κεφαλαιακών δεσμεύσεων στα περιουσιακά στοιχεία.

Ο δείκτης κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε στο 15.31% στο τέλος του 2021. O δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) παρέμεινε σε ψηλά επίπεδα, 260%, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις έμεινε σταθερός στο 52%.

Την ίδια ώρα, η AstroBank συνέχισε να ενισχύει την παρουσία της με νέες χορηγήσεις ύψους €240 εκατ. σχεδόν αποκλειστικά στην κυπριακή αγορά.  Ένα τρίτο από αυτές αφορούσαν τον τομέα λιανικής τραπεζικής και κυρίως το κυβερνητικό σχέδιο επιδότησης δανείων ενώ τα υπόλοιπα ήταν χορηγήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το τριετές σχέδιο της AstroBank επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας υψηλών εισοδημάτων πελατειακής βάσης λιανικής τραπεζικής, στο δανειακό χαρτοφυλάκιο μεσαίων επιχειρήσεων, στη συνεχή μείωση κόστους μέσω λειτουργικών βελτιώσεων, και στην επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων και πώλησης ακινήτων.

Σε δηλώσεις του στη διάσκεψη ο Διευθύνων Σύμβουλος της AstroBank, Αριστείδης Βουράκης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «παρά τις προκλήσεις της πανδημίας, η AstroBank συνέχισε την ανοδική της πορεία το 2021, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση της στην κυπριακή αγορά με νέα δάνεια αξίας €240 εκατ. 

Η Τράπεζα κατάφερε, επίσης, να μειώσει τις ΜΕΧ από 30.1% στο τέλος του 2020 στο 25.6% το 2021, και 24% το πρώτο τρίμηνο του 2022. Η Τράπεζα έχει πωλήσει ακίνητα αξίας €29 εκατ. το 2021, ενώ έχουν πωληθεί ή έχουν συμφωνηθεί να πωληθούν ακίνητα αξίας περίπου €30 εκατ. μέχρι σήμερα για το 2022».

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία», σημείωσε, «σίγουρα δημιούργησε νέες προκλήσεις αν και η AstroBank δεν έχει άμεση πιστωτική έκθεση σε οποιαδήποτε από τις δυο χώρες και δεν αναμένει κάποιο άμεσο αντίκτυπο. Κοιτάζοντας μπροστά, η AstroBank θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μιας ποιοτικής πελατειακής βάσης λιανικής τραπεζικής, στο δανειακό χαρτοφυλάκιο μεσαίων επιχειρήσεων, στη συνεχή μείωση κόστους μέσω λειτουργικών βελτιώσεων, την επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων για μείωση των ΜΕΧ και πώλησης ακινήτων».

Η AstroBank είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 2008 και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.  Απασχολεί περίπου 420 άτομα και έχει 15 καταστήματα παγκύπρια με συνολικό ενεργητικό περίπου €3 δισ. και ίδια κεφάλαια €190 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2021.  

Σημειώνεται ότι την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της τράπεζας έκανε ο ανώτερος οικονομικός διευθυντής της Τράπεζας Ανδρέας Αρτεμίου.

 

Της Γεωργίας Χαννή