You are here

Χωρίς αλλαγές το πακέτο νομοσχεδίων για εκποιήσεις

08/07/2018 17:20

Χωρίς τροπολογίες πέρασαν από τη βουλή τα νομοσχέδια με τα οποία αλλάζει το πλαίσιο εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων και το πλαίσιο αφερεγγυότητας, εφόσον ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ καταψήφισαν όλες τις τροπολογίες.

Τα δύο κόμματα έχουν την πλειοψηφία με 28 ψήφους επί του συνόλου των 52 βουλευτών που είναι παρόντες στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της βουλής.

Οι ρυθμίσεις για τις εκποιήσεις, που πέρασαν με 27 ψήφους υπέρ και 24 ψήφους κατά, αφορούν στην ενδυνάμωση του νομικού πλαισίου με στόχο τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Με τις ρυθμίσεις μεταξύ άλλων, τροποποιείται ο βασικός νόμος έτσι ώστε στις περιπτώσεις πώλησης δανείων, να καταστεί δυνατή μεταξύ άλλων, η διάσπαση υποθήκης που εξασφαλίζει πολλές συμφωνίες δανείων σε μικρότερες υποθήκες.

Παράλληλα, αναθεωρείται το Μέρος VIA του βασικού νόμου, το οποίο αφορά τις εκποιήσεις ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι παλαιές δικαστικές αποφάσεις, χρέη δικαστικών αποφάσεων ή διαιτησίες θα καλύπτονται από το νέο νομικό πλαίσιο.

Οι νέες ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, με τη δημοσίευση τους στην επίσημη εφημερίδα του κράτους.

Επιπρόσθετα, διαφοροποιείται η διαδικασία πώλησης του ακινήτου σε πιο σαφείς περιόδους χρήσης της επιφυλασσόμενης τιμής και περιορίζεται χρονικά το δικαίωμα του ενυπόθηκου δανειστή να αγοράσει το ακίνητο.

Επίσης διασφαλίζεται ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης επιτρέπει την είσοδο του ενυπόθηκου δανειστή στο ακίνητο για σκοπούς υπολογισμού της αγοραίας αξίας του ακινήτου, η επίδοση επιστολής και με άλλα μέσα και η επικόλληση, ενώ απαλείφονται διατάξεις που προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις στην εφαρμογή του νόμου.

Ακόμη καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και παύει να ισχύει το προνομιακό καθεστώς οφειλέτη όταν ο οφειλέτης έχει λάβει κρατική χορηγία ως συνεισφορά για μερική κάλυψη των χρεών του και όταν η αξία της κύριας κατοικίας υπερβαίνει τις €350.000.

Χωρίς τροπολογίες πωλήσεις δανείων και πλαίσιο αφερεγγυότητας

Χωρίς να ψηφιστει καμία τροπολογία, η πλειοψηφία της βουλής, με 30 ψήφους υπέρ και 20 κατά, ψήφισε και το νομοσχέδιο που αφορά την πώληση δανείων ώστε να εισάγονται νέοι ορισμοί για σκοπούς πληρότητας και σαφήνειας του νόμου και να διασφαλίζεται ότι όλες οι εξασφαλίσεις μεταβιβάζονται στον αγοραστή χωρίς την καταβολή τελών.

Επίσης ρυθμίζονται τα αποτελέσματα της μεταβίβασης και ειδικότερα η μεταφορά των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, των ωφελημάτων, της σειράς προτεραιότητας, της συνέχισης των αγωγών, της φύλαξης εγγράφων, εισάγεται το δικαίωμα συμψηφισμού και επιτρέπεται η πρόσβαση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων στο μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων για σκοπούς αξιολόγησης του αξιόχρεου των δανειοληπτών.

Το νομοσχέδιο για την αφερεγγυότητα που πέρασε με 34 ψήφους υπέρ, 4 εναντίον και 14 αποχές προνοεί όπως διασαφηνίζονται ορισμοί, καταργούνται ή διευρύνονται κριτήρια ώστε το πλαίσιο να καταστεί πιο ελκυστικό για το ευρύ κοινό, παύουν να έχουν προνομιακή μεταχείριση η Δημοκρατία και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για οφειλόμενα σε αυτές χρέη, όταν φυσικά πρόσωπα εντάσσονται σε προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής και τερματίζεται η προστασία του χρεώστη ο οποίος ενώ λαμβάνει κρατική χορηγία ως συνεισφορά για μερική κάλυψη των χρεών του, εντούτοις παρουσιάζει καθυστέρηση στις πληρωμές του προς τους πιστωτές για περίοδο τριών (3) μηνών.

Ο περί εταιρειών νόμος πέρασε με 34 ψήφους υπέρ, 3 εναντίον και 13 αποχές και τροποποιεί το βασικό νόμο, ώστε να επιτευχθεί ενδυνάμωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης χρεών εταιρειών και ενθάρρυνση της ευρύτερης δυνατής χρήσης του, τόσο από χρεώστες όσο και από πιστωτές, να παύουν να έχουν προνομιακή μεταχείριση η Δημοκρατία και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για οφειλόμενα σε αυτές χρέη, ως θα τύγχαναν εάν ο χρεώστης/εταιρεία τίθετο υπό εκκαθάριση, αντί του διορισμού Εξεταστή και να τερματίζεται η προστασία από τους πιστωτές, εταιρείας η οποία παρουσιάζει καθυστέρηση στις πληρωμές της προς οποιοδήποτε πιστωτή για περίοδο τριών (3) μηνών, και η οποία λαμβάνει κρατική χορηγία ως συνεισφορά για μερική κάλυψη των χρεών της.

Με 34 ψήφους υπέρ και 17 εναντίον, πέρασαν οι κανονισμοί για τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να αυξηθεί επιπλέον το καθορισμένο ποσοστό της αμοιβής που λαμβάνει ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας από 20% σε 30%, σε περίπτωση που Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής τίθεται σε ισχύ.

Με την αύξηση του ποσοστού ενισχύεται το κίνητρο που έχει ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας να επιδιώξει την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές του χρεώστη για αναδιάρθρωση των χρεών του, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για απομόχλευση των βιώσιμων χρεωστών από το καθεστώς της αφερεγγυότητας και επανένταξης τους στη δρώσα οικονομία.

Εκτός από το πακέτο των πιο πάνω πέντε νομοσχεδίων, η πλειοψηφία της βουλής υπερψήφισε το νομοσχέδιο των τιτλοποιήσεων που αφορά ρυθμίσεις της αγοράς τιτλοποιήσεων, για διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της μέσω της εποπτείας της δραστηριότητάς της από την Κεντρική Τράπεζα, αλλά και πρόταση νόμου με την οποία συγκεράστηκαν εισηγήσεις του ΑΚΕΛ και του ΔΗΚΟ, ώστε να εφαρμόζεται επ’ αόριστον προστασία των εγγυητών αντί μέχρι το 2021 που προβλεπόταν μέχρι στιγμής στον νόμο περί αφερεγγυότητας και η προστασία να αφορά δάνεια που έχουν παραχωρηθεί μέχρι και τη μέρα ψήφισης του νόμου, αντί μέχρι το 2015 όπωσ ίσχυε μέχρι στιγμής.

Παράλληλα, καταψηφίστηκαν προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ για την προστασία από εκποίηση, της κύριας κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης που τέθηκαν ως υποθήκη σε δάνεια μέχρι €350 χιλ., αλλά και πρόταση νόμου εκ μέρους ΕΔΕΚ, Οικολόγων, Άννας Θεολόγου για την εξαίρεση από το πλαίσιο εκποιήσεων, ενυπόθηκων δανείων που έγιναν πριν τις 9 Σεπτεμβρίου του 2014.

Της Μαρίας Χαμπή