You are here

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει, μείωση των πωλήσεων για τον Όμιλο κατά 2,6%, στα € 198,1 εκ. έναντι € 203,4 εκατ. του 2011. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα € 39,5 εκατ., έναντι € 38,4 εκατ. του 2011, σημειώνοντας αύξηση 3%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε € 9,6 εκ., έναντι € 10,3 εκατ., του 2011, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 7% και οι ζημίες προ φόρων παρουσίασαν βελτίωση διαμορφούμενες στα € 11,7 εκατ. από ζημιές € 12,1 εκατ. του 2011. Αξίζει να σημειωθεί πως οι προβλέψεις που διενέργησε ο Όμιλος και επιβαρύνουν τα αποτελέσματά του για το 2012 ανέρχονται σε € 9,1 εκατ. έναντι € 6 εκατ. το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 51%.

Ταυτόχρονα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρουσίασαν πλεόνασμα € 9 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στα € 148,3 εκατ. μειωμένος σε σχέση με το 2011 (€152,4 εκ.).

Η αύξηση των μικτών κερδών στον Όμιλο και στην Εταιρία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων προϊόντων με αυξημένο Μικτό Περιθώριο Κέρδους.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις το 2012 μειώθηκαν κατά 2,6%, στα € 144,6 εκατ. περίπου, έναντι € 148,5 εκατ. του 2011. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα € 6,4 εκ.περίπου, σε σχέση με το 2011 (€3,5 εκ. περίπου). Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα € 10,3 εκατ. περίπου, μειωμένες σε σχέση με το 2011 (ζημίες € 13,2 εκατ.).

Λόγω ζημιών στη χρήση 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν πρότεινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012 και αναμένεται η έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Τονίζεται πως τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες των Οικονομικών Καταστάσεων δημοσιεύονται την Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013 στην οικονομική εφημερίδα "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ". Ταυτόχρονα, τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό κόμβο της ΑΛΟΥΜΥΛ, www.alumil.com, μαζί με τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα σχετικά δελτία τύπου

--------------------------------------------

Η ΑΛΟΥΜΥΛ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά βιομηχανικά συγκροτήματα – βάσει παραγωγικής δυναμικότητας - στην Ευρώπη για ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου για όλες τις κλασικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές καθώς και βιομηχανικών προφίλ ειδικών προδιαγραφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική, τις μεταφορές, κλπ. Με τα ανεπτυγμένα δίκτυα πωλήσεων σε 45 χώρες, σε 4 ηπείρους, έχει εδραιωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου και συμπληρωματικών προϊόντων (σύνθετα φύλλα αλουμινίου J-Bond, πολυκαρβονικά, αυτοματισμοί, συστήματα σκίασης, κ.α.). Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις απλώνονται στο Κιλκίς, Σέρρες, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία και Αλβανία. Διαθέτει 20 θυγατρικές εταιρίες, εκ των οποίων οι 18 βρίσκονται στο εξωτερικό (Ευρώπη, Βαλκάνια, Μ. Ανατολή). Η μητρική εταιρία ιδρύθηκε το 1988 και είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1998. Οι πωλήσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα € 198 εκ. για το 2012 και τα λειτουργικά κέρδη ξεπέρασαν τα € 9,5 εκ. αντίστοιχα. Περιλήφθηκε οκτώ φορές στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και βραβεύθηκε εξίσου για τη συνεισφορά της στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έχει αναδειχθεί σε συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου σαν αναγνώριση της σημαντικής της προσφοράς στον κλάδο σχεδιασμού, παραγωγής και διάθεσης αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, καθώς επίσης και διατομών βιομηχανικής χρήσης.

Περισσότερες πληροφορίες: κ. Φιλοκτήμων Βακάλης - Υπεύθυνος Χρηματιστηριακών Θεμάτων & Ανάλυσης Ομίλου

Τηλ: +30 2341079300 | Φαξ: +30 2341071988 | [email protected]

ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς | 611 00 Κιλκίς | Ελλάς | www.alumil.com
Thursday, 28 March, 2013 - 13:56